Mūsu institūts
nodrošina psihoterapijas speciālistu apmācību un attīstību.
Abiturientiem
Uzņemšanas datumi
2022.gada 4.-6. marts
Mācību programma geštalta psihoterapijā
No diferenciācijas
līdz integrācijai
Programmas
Ilgtermiņa papildizglītības programma pieaugušajiem saskaņā ar Eiropas Savienības standariem geštalta psihoterapeitu sagatavošanā (EAGT, LPB, LGTA)
1
Vairāk
Specializācija: Integratīvā pieeja pāru psihoterapijā
Vairāk
Īstermiņa padziļinātas profila izglītības programma psihologiem un psihoterapeitiem
3
Specializācija: Integratīvā pieejā psihoterapijā
Īstermiņa profesionālās pilnveides programma psihologiem un psihoterapeitiem
2
Vairāk
Specializācija: Integratīvā pieeja bērnu psihoterapijā
Vairāk
Īstermiņa padziļinātas profila izglītības programma psihologiem un psihoterapeitiem
4
kļūt par programmas dalībnieku?
Nosacījumi
Pamata geštaltterapijas programma
Profesionālo prasmju attīstības programmas
kļūt par programmas dalībnieku?
участником программы?
Nosacījumi
Pamata geštaltterapijas programma
Profesionālo prasmju attīstības programmas
Pamata geštaltterapijas programma
Specializācijas
02
Iziet sagatavošanas līmeni
un saņemt grupas un individuālā psihoterapeita rekomendāciju
03
Iziet interviju
psiholoģisko diagnostiku, lai noteiktu īpašās spējas un vienotos ar apmācības nosacījumiem
vienā no piecām specialitātēm: psihologs, pedagogs, sociālais darbinieks, teologs, ārsts
Maģistra grāds
01
1 modulis, kas ietver sevī nepārtrauktu personīgās geštalta psihoterapijas pieredzi (grupā un individuāli) viena gada garumā
02
Iziet sagatavošanas līmeni
un saņemt grupas un individuālā psihoterapeita rekomendāciju
03
Iziet interviju
psiholoģisko diagnostiku, lai noteiktu īpašās spējas un vienotos ar apmācības nosacījumiem
vienā no piecām specialitātēm: psihologs, pedagogs, sociālais darbinieks, teologs, ārsts
Maģistra grāds
01
1 modulis, kas ietver sevī nepārtrauktu personīgās geštalta psihoterapijas pieredzi (grupā un individuāli) viena gada garumā
02
Ir nepieciešama darba pieredze
ne mazāk kā divi gadi
kādā no Eiropas Psihoterapijas asociācijas (EAP) atzītajām jomām un/vai psihologa diplomam (vai diploms radniecīgās specialitātēs)
Jābūt psihoterapeita sertifikātam
01
02
01
Ir nepieciešama darba pieredze
ne mazāk kā divi gadi
Jābūt psihoterapeita sertifikātam
kādā no Eiropas Psihoterapijas asociācijas (EAP) atzītajām jomām un/vai psihologa diplomam (vai diploms radniecīgās specialitātēs)
Visefektīvākie pieaugušo izglītības formāti
Kā notiek apmācības
1
Galvenā apmācību forma ir trīs dienu intensīvie semināri
Mikrogrupa sastāv no 3-4 studentiem
2
Zinātniski pētnieciskais darbs
4
Patstāvīga literatūras lasīšana
3
Klīniskā prakse
6
5
7
Psihoterapeitiskās konferences, forumi
Vasaras skola
8
9
Prakses didaktiskā supervīzija
Dažādas mācību metodes
Semināri notiek grupu formātā piektdienās, sestdienās un svētdienās reizi mēnesī.
darbs 3-4 studentu grupās, kas regulāri tiekas patstāvīgi, lai praktizētu praktiskās iemaņas. Šādu tikšanos laikā studenti pilda pasniedzēju dotos uzdevumus un aizpilda mācību pieredzes atspoguļošanas dienasgrāmatu.
Mācību procesā studentiem patstāvīgi jāapgūst noteikts teorētiskās informācijas apjoms, lasot mācību grāmatas, rakstus un grāmatas par geštalta psihoterapiju. Lai sistematizētu šīs zināšanas, studenti, pamatojoties uz šo literāro darbu analīzi, raksta un prezentē vairākus teorētiskos darbus, kā arī piedalās grupu diskusijās par izlasīto.
Īpašs nosacījums psihoterapeitu sagatavošanai, kas ir būtisks instruments profesionālās domāšanas un profesionālās identitātes attīstībai. Apmācību procesā studenti veic psihoterapeitiskus pētījumus, uz kuru rezultātu pamata raksta zinātniskos rakstus.
Nodarbībās tiek nodrošināta dažādu mācību metožu izmantošana: mini lekcijas, demonstrācijas, praktiskie uzdevumi, darbs mazajās komandās, video skatīšanās ar piemēriem no prakses.
Psihoterapijas praktizēšanas un praktisko iemaņu attīstīšanas forma. Gan speciālistu pamatapmācības programmas, gan jau praktizējošu profesionāļu attīstības programmu ietvaros ir paredzēts uzkrāt noteiktu klīniskās prakses apjomu (darbs ar reāliem klientiem) pieredzējušāku kolēģu uzraudzībā. Šis apmācības nosacījums attiecas uz patstāvīgā darba veidiem, tas ir, paši programmu studenti ir atbildīgi par tā organizēšanu.
Šo pasākumu apmeklēšana ir obligāta apmācības sastāvdaļa un attiecas uz studentu patstāvīgajām aktivitātēm. Apmācības laikā programmā nepieciešams iegūt pieredzi dalībai konferencēs un forumos gan kā dalībniekam, gan kā meistarklašu vadītājam.
Īstermiņa intensīvais kurss psihologiem, psihoterapeitiem un radniecīgu specialitāšu pārstāvjiem, kas ļauj apmācīties pie visdažādākajiem profesijas pārstāvjiem, bez piesaistes kādām no izglītības programmām. Vasaras skolas ir lieliska iespēja komunicēt ar kolēģiem, izmēģināt dažādu psihoterapijas virzienu instrumentus, ienirt radošā mācību vidē un pilnveidot savas prasmes.
Profesionālās konsultācijas forma (individuālā un grupu), kuras fokusā ir speciālistu-iesācēju profesionālā darbība. Didaktiskās supervīzijas mērķis ir sniegt emocionālo atbalstu, palīdzību profesionālās identitātes veidošanā un attīstībā, izdegšanas novēršanā, profesionālo grūtību risināšanā un profesionālās stabilitātes veidošanā.
Kādās jomās var strādāt pēc apmācības
Profesionālā realizācija
1
2
Psihoterapeita privātprakse
Rehabilitācija
3
Bērnu un ģimenes psihoterapijas centri
4
Uzņēmējdarbības vide
5
Psihoterapijas pasniegšana
Atrodi atbildi uz
savu jautājumu
faq
Kas ir Geštalta psihoterapija?
Geštalta psihoterapija ir humānistisks psihoterapijas virziens, kas pasaulei pavērās 1951. gadā, kad klajā nāca grāmata "Geštaltterapija" (Perls, Goodman, Hefferlein). Šī virziena spilgtākās atšķirīgās iezīmes ir kontakta augstā vērtība (ar sevi, pasauli, citiem cilvēkiem) un radoša eksperimentāla vide, kas palīdz realizēt izmaiņas klienta dzīvē.
Kas ir integrēta pieeja psihoterapijā?
Integrēta pieeja psihoterapijā ir komplekss sistēmisks skatījums, kas savā vienotībā atspoguļo pētāmās parādības daudzpusību un daudzdimensionalitāti. Tāpat kā citos gadījumos, integrācija psihoterapijā ļauj atjaunot dabisko integritāti, apvienot psihoterapiju kā zinātni un kā zāles, saskatīt kopīgo dažādās psihoterapijas modalitātēs, apvienot dažādu pieeju jēdzienus un metodes, paplašinot un padziļinot zināšanas, noslīpējot praktisko. speciālistu kompetences.
Cik ilgst apmācība? Kāpēc tik ilgi?
Apmācības ilgums geštalta psihoterapijas pamatprogrammā ir 5 gadi.
Ilgums ir saistīts ar apmācību programmas sarežģītību un tās daudzajiem līmeņiem, kuru rezultāts ir jaunas profesijas — psihoterapijas speciālista — apguve, kas prasa augsta līmeņa profesionālo un personīgo kompetenču attīstību. 

Apmācības specializācijās ilgst 2 gadus.
Cik maksā studijas?
Studiju maksa tiek maksāta pa semestriem, 2 reizes gadā

Viena semestra maksa geštalta psihoterapijas pamatprogrammā ir 1250 eiro
Viena semestra izmaksas specialitātē "Integratīva pieeja psihoterapijā" - 1600 eiro
Viena semestra izmaksas specialitātē "Bērnu un pusaudžu psihoterapija: integratīva pieeja" - 1450 eiro.
Viena semestra izmaksas specialitātē "Ģimenes pāru psihoterapija: integratīvā pieeja" - 1450 eiro "
Vai apmācību laikā ir kādas papildu izmaksas?
Apmācību cenā NAV iekļauta individuālā psihoterapija un individuālā supervīzija.
Ko darīt, ja es neapmeklēju kādu no semināriem?
Dalība mācību programmā jeb specializācija pieļauj iespēju uzkrāt ne vairāk kā 10% no kavējumiem no kopējā akadēmisko stundu skaita. Visas papildu neapmeklētās stundas ir jāaizpilda, izmantojot programmas kuratora piedāvātās darba formas par papildu samaksu.
Vai apmācība notiks tiešsaistē un vai es varu pievienoties lekcijai tiešsaistē, ja esmu slims?
Visu apmācību programmu īstenošana notiek minimālā tiešsaistes formātā (lokdauns vai cita organizatoriskā nepieciešamība). Tiešsaistē nav iespējams izveidot savienojumu ar darba grupu, kas strādā klātienē. Neierašanās uz semināriem jebkāda iemesla dēļ tiek uzskatīta par kavējumu un nozīmē kavēto nodarbību atstrādāšanu, ja trūkstošo stundu skaits pārsniedz 10% no kopējā apmācību stundu skaita.
Vai būs semināru ieraksti?
Semināru ieraksti netiks veikti.
Visi pasniedzēju semināros sniegtie materiāli ir viņu unikālās apmācību programmas un personīgais īpašums. Tiešsaistes gadījumā papildu materiāli (prezentācija, literatūra pašmācībai) tiek nosūtīti studentiem pirms nodarbības sākuma.
Ar ko jūsu programmas atšķiras no citām līdzīgām programmām?
Baltijas Psihoterapijas institūta mācību programmām ir zinātnieiski-pētniecisks novirziens. Apmācības ir balstītas uz mūsdienu disciplīnas metodoloģiju un ietver aktīvu studentu iesaisti psihoterapijas pētniecības projektos, rakstot un publicējot zinātniskus rakstus, uzstājoties profesionālajās konferencēs.
Kāpēc geštalta psihoterapeita sagatavošanai ir nepieciešama individuāla geštalta psihoterapija?
Individuālās geštalta psihoterapijas pieredzes iegūšana kā profesionālās apmācības sastāvdaļa ir svarīga vairāku iemeslu dēļ: tā ļauj izpētīt psihoterapijas procesu no iekšpuses un tādējādi attīstīt empātisku reakciju uz klienta pozīciju; paaugstināt personīgās apziņas līmeni, kas nepieciešama veiksmīgai apmācībai un psihoterapeitiskas pozīcijas veidošanai kā pieredzei, kas atšķiras no psihoterapeita personīgās dzīves.
Vai individuālā psihoterapija, ko speciālists nokārtojis citā virzienā, tiks ieskaitīta? Vai to var aizstāt ar citiem sevis izzināšanas veidiem?
Apmācību laikā tiks ieskaitīta TIKAI ilgstošā geštalta psihoterapija (50 stundas), kura izieta pie viena un tā paša geštalta psihoterapeita. Šī darba forma ir izglītības procesa vispārējās programmas neatņemama sastāvdaļa.
Kas ir darbs mikrogrupā, un kāpēc mēs tiekamies, javēl neprotam strādāt? Vai tikai parunāsim?
Studentu mikrogrupa ir 3-4 studentu darba grupa, kas regulāri tiekas patstāvīgi, lai praktizētu mācībās apgūtās iemaņas. Šādu sanāksmju laikā studenti pilda pasniedzēju uzdevumus un aizpilda mācību refleksijas dienasgrāmatu. Uzdevumu saturs ir atkarīgs no studentu mācīšanās perioda: no individuālo terapeitisko prasmju praktizēšanas līdz apmācībai mini terapijas seansu vadīšanā, koncentrējoties uz dažādiem fenomeniem. Šāds grupas darbs veic vairākus svarīgus didaktiskos uzdevumu - grupas komunikācijas un saišu uzturēšana, emocionālais atbalsts, profesionālo iemaņu attīstīšana, tai skaitā psihoterapijas sesiju pierakstu veikšana.
Kāpēc ir svarīgi atstrādāt izlaistās lekcijas?
Mācību seminārs psihoterapeitiskajā programmā ir ne tikai zināšanu iegūšana par konkrētu tēmu, bet arī dinamisks grupas process, kas pavada teorētiskā materiāla asimilāciju. Šo pēdējo, asimilācijas pieredzi, var iegūt, tikai atrodoties grupā. Tāpēc ir nepieciešams izlaistās lekcijas atstrādāt.
Kāpēc es nevaru iemācīties strādāt par geštalta psihoterapeitu, lasot grāmatas, skatoties video un piedaloties tiešsaistes projektos par geštalta psihoterapiju?
Tiešraides tikšanās studentu grupās un kontakts ar skolotājiem ir milzīgs resurss un liela vērtība, kas ļauj ne tikai uzkrāt teorētisko materiālu, bet arī piedzīvot kopā būšanas pieredzi, veikt dinamiskus vingrinājumus, diskutēt un attīstīt fizisu un emocionālu klātbūtni psihoterapijā - visu, kas nākotnē būs svarīga psihoterapeita profesionālo spēju sastāvdaļa. / Šīs īpašības nevar attīstīt ārpus klātienes grupu studijām.
Vai mans vīrs, māsa un es ... varam mācīties kopā?
Daudzu gadu pieredze psihoterapijas pasniegšanā liecina, ka viens no faktoriem, kas samazina apmācības efektivitāti, ir mācīšanās vienā grupā ar radinieku vai tuvu draugu/draudzeni.
Vai jūs palīdzat atrast klientus pēc institūta beigšanas?
Apmācības Baltijas Psihoterapijas institūtā veicina privātprakses organizēšanas prasmju veidošanos un jebkuram speciālistam nepieciešamās profesionālo kontaktu sistēmas veidošanu, lai efektīvi organizētu savu darbību.
Klientu atrašanas rezultāts ir paša psihoterapeita atbildība.
Vai ir iespējams uzsākt studijas Geštalta psihoterapijas programmā bez psiholoģiskās izglītības?
Geštalta psihoterapijas mācību programma ir neformālās izglītības programma pieaugušajiem ar maģistra grādu vienā no piecām specialitātēm: psihologs, pedagogs, sociālais darbinieks, ārsts, teologs. 

Vienīgais izņēmums ir 1 modulis, kas atbilst programmas sākuma līmenim (personīgā geštalta psihoterapija), kurā var piedalīties ikviens pieaugušais ar augstāko izglītību (bakalaura grādu) jebkurā specialitātē.
Vai es varu paņemt akadēmisko atvaļinājumu?
Pēc geštalta psihoterapijas programmas sagatavošanas līmeņa apguves var ņemt akadēmisko atvaļinājumu ar tiesībām turpināt izglītību programmas otrajā modulī uz laiku līdz 5 gadiem.
Akadēmiskais atvaļinājums pēc otrā, trešā, ceturtā vai piektā programmas moduļa var būt ne vairāk kā 1 gads.
Vai programmas ir licencētas?
Mūsu institūta izglītības programmām ir valsts licencētas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā (neformālā izglītība pieaugušajiem)
Vai Baltijas Psihoterapijas institūts ir izglītības iestāde?
Baltijas psihoterapijas mācību centra projekta dzimšana notika Rīgā 2018. gadā. Šajā laikā tika uzsāktas pirmās apmācības programmas Fiziskās un psiholoģiskās rehabilitācijas centra ietvaros. Viss sākās ar geštalta psihoterapijas mācīšanu, taču darbs pamazām paplašinājās, pulcēja ap sevi profesionāļus, papildinājās ar jaunām radošām idejām. No 2022.gada Baltijas Psihoterapijas institūts ir oficiāls papildus izglītības mācību centrs pieaugušajiem.
Kāds dokuments tiek izsniegts pēc programmu beigām?
Apmācība geštalta psihoterapijas programmā ietver sešu moduļu secīgu iziešanu: vienu sagatavošanas un piecus didaktiskos. Pabeidzot katru no moduļiem, tiek izsniegts atbilstošs sertifikāts. 

Visu 6 sertifikātu esamība ir nosacījums Baltijas Psihoterapijas institūta sertifikāta iegūšanai par geštalta psihoterapijas apmācības programmas apguvi un dod tiesības iziet akreditāciju profesionālajās kopienās un apstiprināt geštalta psihoterapeita (LGTA) un psihoterapijas speciālista (LPB) statusu. 

Programmas saturs atbilst Eiropas Geštaltterapijas asociācijas (EAGT) izglītības standartiem un ņem vērā psihoterapeita profesijas prasības Latvijā. 

Apgūstot kādu no specialitātēm, tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina programmas apguvi. Šis sertifikāts ir pielikums speciālista galvenajam diplomam un atspoguļo viņa profesionālo izaugsmi un pilnveidošanos profesijā.
Sazinieties
ar mums
Jautājumi