Mūsu institūts
nodrošina psihoterapijas speciālistu apmācību un attīstību.
Abiturientiem
Uzņemšanas datumi
2022.gada 4.-6. marts
līdz integrācijai
No diferenciācijas
Mācību programma geštalta psihoterapijā
Vairāk
Ilgtermiņa papildizglītības programma pieaugušajiem saskaņā ar Eiropas Savienības standariem geštalta psihoterapeitu sagatavošanā (EAGT, LPB, LGTA)
Programmas
1
Specializācija: Integratīvā pieeja pāru psihoterapijā
Vairāk
Īstermiņa padziļinātas profila izglītības programma psihologiem un psihoterapeitiem
3
Specializācija: Integratīvā pieejā psihoterapijā
Īstermiņa profesionālās pilnveides programma psihologiem un psihoterapeitiem
2
Vairāk
Specializācija: Integratīvā pieeja bērnu psihoterapijā
Vairāk
Īstermiņa padziļinātas profila izglītības programma psihologiem un psihoterapeitiem
4
kļūt par programmas dalībnieku?
Nosacījumi
Pamata geštaltterapijas programma
Profesionālo prasmju attīstības programmas
kļūt par programmas dalībnieku?
участником программы?
Nosacījumi
Pamata geštaltterapijas programma
Profesionālo prasmju attīstības programmas
02
Iziet sagatavošanas līmeni
un saņemt grupas un individuālā psihoterapeita rekomendāciju
03
Iziet interviju
psiholoģisko diagnostiku, lai noteiktu īpašās spējas un vienotos ar apmācības nosacījumiem
humanitārajās vai sociālajās zinātnēs

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS
01
1 modulis, kas ietver sevī nepārtrauktu personīgās geštalta psihoterapijas pieredzi (grupā un individuāli) viena gada garumā
02
Iziet sagatavošanas līmeni
un saņemt grupas un individuālā psihoterapeita rekomendāciju
03
Iziet interviju
psiholoģisko diagnostiku, lai noteiktu īpašās spējas un vienotos ar apmācības nosacījumiem
humanitārajās vai sociālajās zinātnēs
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS
01
1 modulis, kas ietver sevī nepārtrauktu personīgās geštalta psihoterapijas pieredzi (grupā un individuāli) viena gada garumā
01
Jābūt psihoterapeita sertifikātam
kādā no Eiropas Psihoterapijas asociācijas (EAP) atzītajām jomām un/vai psihologa diplomam (vai diploms radniecīgās specialitātēs)
02
Ir nepieciešama darba pieredze
ne mazāk kā divi gadi
03
Ja neesat sertificēts psihoterapeits
apgūt sagatavošanas līmeni (1. moduli) un 2. moduli "Ievads profesijā Vispārējais psihoterapijas modelis"
1 modulis, kas ietver sevī nepārtrauktu personīgās geštalta psihoterapijas pieredzi (grupā un individuāli) viena gada garumā
01
02
Ir nepieciešama darba pieredze
ne mazāk kā divi gadi
Jābūt psihoterapeita sertifikātam
kādā no Eiropas Psihoterapijas asociācijas (EAP) atzītajām jomām un/vai psihologa diplomam (vai diploms radniecīgās specialitātēs)
03
Ja neesat sertificēts psihoterapeits
apgūt sagatavošanas līmeni (1. moduli) un 2. moduli "Ievads profesijā Vispārējais psihoterapijas modelis"
1 modulis, kas ietver sevī nepārtrauktu personīgās geštalta psihoterapijas pieredzi (grupā un individuāli) viena gada garumā
Visefektīvākie pieaugušo izglītības formāti
Kā notiek apmācības
1
Galvenā apmācību forma ir trīs dienu intensīvie semināri
Mikrogrupa sastāv no 3-4 studentiem
2
Zinātniski pētnieciskais darbs
4
Patstāvīga literatūras lasīšana
3
Klīniskā prakse
6
5
7
Psihoterapeitiskās konferences, forumi
Vasaras skola
8
9
Prakses didaktiskā supervīzija
Dažādas mācību metodes
Semināri notiek grupu formātā piektdienās, sestdienās un svētdienās reizi mēnesī.
darbs 3-4 studentu grupās, kas regulāri tiekas patstāvīgi, lai praktizētu praktiskās iemaņas. Šādu tikšanos laikā studenti pilda pasniedzēju dotos uzdevumus un aizpilda mācību pieredzes atspoguļošanas dienasgrāmatu.
Mācību procesā studentiem patstāvīgi jāapgūst noteikts teorētiskās informācijas apjoms, lasot mācību grāmatas, rakstus un grāmatas par geštalta psihoterapiju. Lai sistematizētu šīs zināšanas, studenti, pamatojoties uz šo literāro darbu analīzi, raksta un prezentē vairākus teorētiskos darbus, kā arī piedalās grupu diskusijās par izlasīto.
Īpašs nosacījums psihoterapeitu sagatavošanai, kas ir būtisks instruments profesionālās domāšanas un profesionālās identitātes attīstībai. Apmācību procesā studenti veic psihoterapeitiskus pētījumus, uz kuru rezultātu pamata raksta zinātniskos rakstus.
Nodarbībās tiek nodrošināta dažādu mācību metožu izmantošana: mini lekcijas, demonstrācijas, praktiskie uzdevumi, darbs mazajās komandās, video skatīšanās ar piemēriem no prakses.
Psihoterapijas praktizēšanas un praktisko iemaņu attīstīšanas forma. Gan speciālistu pamatapmācības programmas, gan jau praktizējošu profesionāļu attīstības programmu ietvaros ir paredzēts uzkrāt noteiktu klīniskās prakses apjomu (darbs ar reāliem klientiem) pieredzējušāku kolēģu uzraudzībā. Šis apmācības nosacījums attiecas uz patstāvīgā darba veidiem, tas ir, paši programmu studenti ir atbildīgi par tā organizēšanu.
Šo pasākumu apmeklēšana ir obligāta apmācības sastāvdaļa un attiecas uz studentu patstāvīgajām aktivitātēm. Apmācības laikā programmā nepieciešams iegūt pieredzi dalībai konferencēs un forumos gan kā dalībniekam, gan kā meistarklašu vadītājam.
Īstermiņa intensīvais kurss psihologiem, psihoterapeitiem un radniecīgu specialitāšu pārstāvjiem, kas ļauj apmācīties pie visdažādākajiem profesijas pārstāvjiem, bez piesaistes kādām no izglītības programmām. Vasaras skolas ir lieliska iespēja komunicēt ar kolēģiem, izmēģināt dažādu psihoterapijas virzienu instrumentus, ienirt radošā mācību vidē un pilnveidot savas prasmes.
Profesionālās konsultācijas forma (individuālā un grupu), kuras fokusā ir speciālistu-iesācēju profesionālā darbība. Didaktiskās supervīzijas mērķis ir sniegt emocionālo atbalstu, palīdzību profesionālās identitātes veidošanā un attīstībā, izdegšanas novēršanā, profesionālo grūtību risināšanā un profesionālās stabilitātes veidošanā.
Kādās jomās var strādāt pēc apmācības
Profesionālā realizācija
1
2
Psihoterapeita privātprakse
Rehabilitācija
3
Bērnu un ģimenes psihoterapijas centri
4
Uzņēmējdarbības vide
5
Psihoterapijas pasniegšana
Atrodi atbildi uz
savu jautājumu
faq
Sazinieties
ar mums
Jautājumi